Tiến độ thi công căn hộ West Intela cập nhật mới nhất

  • Cập nhật tiến độ thi công West Intela 29/11/2018

tiến độ thi công West Intela 29/11/2018 tiến độ thi công West Intela 29/11/2018 tiến độ thi công West Intela 29/11/2018 tiến độ thi công West Intela 29/11/2018 tiến độ thi công West Intela 29/11/2018 tiến độ thi công West Intela 29/11/2018 tiến độ thi công West Intela 29/11/2018 tiến độ thi công West Intela 29/11/2018 tiến độ thi công West Intela 29/11/2018 tiến độ thi công West Intela 29/11/2018

  • Cập nhật tiến độ thi công West Intela 31/10/2018
GCLD Cofa Dầm móng
GCLD Cofa Dầm móng
GCLD Cofa dầm móng 2
GCLD Cofa dầm móng 2
Đào đất móng thang máy
Đào đất móng thang máy
Mặt bằng thi công móng
Mặt bằng thi công móng
Facebook
Twitter